info-wedstrijden

Donnerstag

Donnerstag

Internationaal Eindejaar stage 27-28-29 December 2018Roermond
Bij dezen nodigen we jullie uit om deel te nemen aan het Eindejaar ‘s judo stage dat dit jaar gehouden word van Donderdag 27-12-2018 tot en met Zaterdag 29-12-2018 voor Jongens en Meisjes GEB 1998 tot en met 2013,hebben jullie er zin in meld je snel aan vol is vol maximaal 95 personen, aan melden kan via  Info@kaiinsho.nl Naam, roepnaam, GEB Datum j/m plus bijzonder heden over de judoka; Betaling graag voor 20 December op Rekeningnummer:NL52ABNA057.86.26.837. T . n . v . Eindejaar ‘s judo stage 2018 met naam van club /sportschool
Belangrijk: iedere judoka neemt deel onder eigen verantwoording. J.C.- Kai in Sho - is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal en ongevallen. Vernielingen in de sporthal tijdens de stage worden aan de club van de daders in rekening gebracht! Overnachten en Maaltijden: de Deelnemers kunnen in de sporthalruimten over overnachten wel luchtbed/slaapzak mee nemen, tevens wordt er een ontspanning ’s Disco avond georganiseerd. De maaltijden zullen gezamenlijk worden genuttigd in de verschillende ruimten van de sportaccommodatie verdere mee nemen loopkleren en schoenen, zwemspullen, Douche spullen ,twee judopakken en geen waarde vollen spullen ,en bovenal heel veel zin in judo ,anders heeft het geen zin om je op te geven.(toeschouwers of ouders mogen niet komen kijken alleen brengen en ophalen)
Donderdag: 27-12-2018: aan reis 15.30 uur t/m 17.30,18.00 uur tot 19.00 uur looptraining voor de grotere :19.00 uur tot 20.30 uur Judotraining voor de kleinere door Giovanni Hofman;20.30 uur broodje hamburger of Frikadel voor de kleinere;20.30 uur tot 22.00 uur judo Training voor de grotere:22.00 broodje hamburger of Frikadel:22.30 slaap plaatsen klaar maken en ontspanning;23.30 uur gaat het licht uit en gaan we slapen
Vrijdag: 28-12-2018: van 7.30 uur tot 8.15 uur loop training voor de grotere 1e groep :De kleinere 0ntbijten van 7.30 tot 8.30 uur; van 8.30 tot 9.30 uur ontbijten de grotere van 10.00 uur tot 12.00 uur judo training grotere(trainer verrassing );looptraining voor de kleinere van 10.00 tot 11.30 uur. van 12.00 uur tot 16.00 uur voor groep2,zwemmen lommerbergen Reuver. Van 12.30 uur tot 14.00 groep 1.warm eten. Van 15.00 uur tot 16.00 uur judo training groep 1.en van 17.00 uur tot 21.00 uur Zwemmen Lommerbergen Reuver;17.00 uur warm eten voor groep 2.judo training voor de kleinere door Nol en Giovanni ;van 19.00 tot 21,00 uur: van 22.00 uur tot 23.00 uur ontspanning ;om 23.00 uur gaat het licht uit en gaan we slapen
Zaterdag:29-12-2018:om 8.00 uur ontbijten tot 8.45 uur; van 9,30uur tot 11.30 judo training ;van 11.00 tot 11.30 wat drinken en eten; Tussen 12.00 uur tot 13.00 afscheid neme van je judo vrienden en opgehaald worden door ouders verzorgers
De leiding behoud zich het recht voor de trainingstijden aan te passen. Chauffeurs en begeleiding van de jeugd kunnen in overleg overnachten en mee eten. Kosten per persoon € 30,- kosten voor de stage judoka’s zijn € 50.- per judoka
Wij hopen U en uw Judoka’s op ons eindejaarstage te mogen begroeten en wensen jullie allen sportieve judodagen toe. plaats van stage: Dojo  Prins.Bernhardstraat 1. 6043 B. G. Roermond meer info 0654752575 of 0475-470653-0475-317850.
 

International end of year internship 27-28-29 December 2018Roermond Hereby we invite you to take part at the end year's judo training course that is held this year from Thursday to Saturday 29-12-2018 27-12-2018 for boys and Girls BORN 1998 until 2013, have you guys looking forward to sign up quickly to full is full up to 95 persons, to reporting can via Info@kaiinsho.nl name, call sign, GEB Date j/m plus particularly present on the judoka; Payment for 20 December on account number: NL52ABNA 057.86.26.837. T. n. v. End year's judo stage 2018 with name of club/sportschool Important: each judoka takes part under his sole responsibility. J.c.-Kai in Sho-is not liable for loss of property, theft and accidents. Destructions in the Sports Hall during the internship are to the club of the perpetrators will be charged! Accommodation and meals: participants can spend the night in the sports hall spaces over or Airbed/sleeping bag, there is also a relaxation's Disco night. Meals shall be jointly taken in the different areas of the sport take accommodation further walking clothes and shoes, swimsuit, Shower stuff, two judo uniforms and no value fulling stuff, and most of all a lot of sense in judo, otherwise It doesn't make sense to you. (spectators or parents may not come watch only bring and fetch)  looptrain Thursday: 27-12-2018:15.30 hours to travel t/m 17:30, 18:00 to 19.00 hours walking training for the larger: 19.00 hrs to 20.30 hours Judo training for the smaller by Giovanni Hofman; 20:30 for the smaller roll Burger or Frikadeller; 20:30 to 22.00 hours Judo Training for the larger: 22.00 roll Burger or Frikadeller: 22.30 sleeping places gear up and relaxation; 23:30 the light goes out and we go to sleep  Friday: 7.30 am to 8.15 pm 28-12-2018: of course training for the larger 1st 7.30 to 8.30:D e group smaller 0ntbijten of hours; from 8.30 to 9.30 h 10.00 am to 12.00 hours the larger of judo training larger (surprise trainer); walking training for the smaller of 10.00 to 11.30 hours. from 12.00 am to 16.00 hours for Group2, swimming lommer mountains Reuver. From 12.30 am to 14.00 Group 1. hot food. From 15.00 hrs to 16.00 hours judo training group 1. and from 17.00 hours until 21.00 hours swimming Lommer mountains Reuver; 5 pm hot food for Group 2. judo training for the smaller by Nol and 19.00 to 21.00 hours of Giovanni;: from 22.00 hours to 23.00 23.00 hour relaxation; hours the light goes out and we go to sleep Saturday: 29-12-2018: to 8.00 h to 8.45 hours; from 9, 30 am to 11.00 to 11.30 11.30 judo training; of drink and food; Between 12.00 am to 13.00 farewell take up of your judo friends and be picked up by parents guardians  The management reserves the right to adjust the training times. Drivers and guidance of youth k Drivers and guidance of youth can stay and eat. Cost per person cost for the internship €30,-judoka's are €50.-per judoka We hope you and your judoka's on our Christmas and new year to welcome internship and wish you all sports judo. place of internship: Dojo Prince. Bernhardstraat 1. 6043 b. g. Roermond more info 0654752575 or 0475-470653-0475-317850.

 

 

          Info

 

 Waar vind u ons

 Kijk een binnen

 Sponsors

 Opening/Tarieven

 Fitness

  

 

 

©  2003 -- 2004 Kai In Sho--- All rights reserved.